Kwaliteitsbewaking

Er vindt doorlopende kennisuitwisseling plaats tussen Diana en paardendeskundigen, de zorgsector en ervaringsdeskundigen op het gebied van ontwikkelings- en leerstoornissen bij (jong-)volwassenen. Daarnaast blijft Diana zich verdiepen in de desbetreffende vakliteratuur. De observatie van de dagelijkse praktijk blijft evenwel de belangrijkste waarborg voor een voortdurende ontwikkeling van inzichten.

Vertrouwelijkheid

Met persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Persoonsgegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden, tenzij de wet dit vereist.

Veiligheid van mens

De gezondheid en veiligheid van mens en dier staan bij stal Haderuin voorop. Wanneer je met levende wezens werkt, is het risico op een verwonding of ongeval nooit helemaal uit te sluiten, ongeacht voorzorgen of oplettendheid. Daarom is er altijd iemand op het terrein aanwezig met een ehbo-diploma. Bij verwondingen die de expertise van de ehbo-er te boven gaan, wordt deskundige medische hulp ingeschakeld.

Veiligheid van dier

Zoals we bij stal Haderuin waken over de veiligheid van mensen, waken we ook over de veiligheid van de dieren. Het is in de omgang met dieren mogelijk dat iemand niet in de gaten heeft dat gedrag als kwetsend of intimiderend kan worden ervaren. Bij stal Haderuin nemen we verantwoordelijkheid om onze cliënten te begeleiden en te adviseren. Dat laat onverlet dat opzettelijke vernieling, pesterij en/of mishandeling niet wordt getolereerd. Wanneer het gedrag van een cliënt zich niet op geëigende wijze laat corrigeren en het ongewenste gedrag na terechtwijzing aanhoudt, moeten we uitgaan van opzet en schakelen we bevoegd gezag in.

Klachtenregeling & klachtenafhandeling

Als spil van Stal Haderuin vormt Diana Asmuss het eerste aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen en klachten. Situaties die in grotere organisaties tot ontevredenheid en klachten kunnen leiden, worden in de kleinschalige setting van Stal Haderuin doorgaans al in een vroeg stadium op informele wijze door Diana onderkend, besproken en afgehandeld.

Is er toch sprake van ontevredenheid bij de cliënt of  van aanhoudend ongewenst gedrag van de cliënt zonder dat Diana het merkt, dan vormt een gesprek met Diana de basis voor afhandeling waarbij de klacht in samenspraak met de cliënt in het eerder genoemde logboek van Stal Haderuin wordt genoteerd. er worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren en het probleem op te lossen en er vindt evaluatie plaats op een afgesproken tijdstip. Genoteerde klachten worden gemeld aan de desbetreffende doorverwijzende instantie.

Wanneer de aard en ernst van de klacht het vereisen, wordt uiteraard overleg gevoerd met bevoegd gezag en de bevoegde instanties om tot een geschikte oplossing te komen.